Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Przychodnia, Zakład Radioterapii oraz Kliniki: Chirurgii Onkologicznej (52 łóżka), Nowotworów Głowy i Szyi (32 łóżka), Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej (32 łóżka), Nowotworów Jamy Brzusznej (30 łóżek), Ginekologii Onkologicznej (40 łóżek) i Nowotworów Układowych i Uogólnionych (34 łóżka), prowadzą działalność kliniczną. W 2005 roku w Przychodni zbadano 18 758 chorych, udzielając 88 310 porad. Leczono szpitalnie i ambulatoryjnie 11 622 chorych, w tym 3 209 po raz pierwszy. W 2005 roku wykonano 1 772 zabiegi chirurgiczne, leczono napromienianiem od zewnątrz 1 828 chorych.

Krakowski Oddział Centrum Onkologii dysponuje obecnie czterema przyspieszaczami liniowymi (dwa Clinac 600 i dwa Clinac 2300) oraz trzema aparatami do brachyterapii (Selectron LDR/MDR, Micro Selectron PDR i HDR). Liczba chorych leczonych chemicznie utrzymuje się od szeregu lat na niezmienionym poziomie, jednak rysują się tendencje do wzrostu udziału chemioterapii w leczeniu skojarzonym. Najliczniejszą grupę chorych leczonych w Instytucie stanowią chorzy na raka piersi, szyjki macicy i chłoniaki.

Innowacyjne produkty i usługi

Zgodnie ze statutem, zadaniem Centrum Onkologii Oddział w Krakowie jest prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej na potrzeby systemu ochrony zdrowotnej, a także działalności dydaktycznej (przed- i podyplomowej). Realizując te zadania, Krakowski Oddział Centrum Onkologii zajmuje się przede wszystkim badaniami klinicznymi i paraklinicznymi dotyczącymi rozpoznawania, przebiegu i leczenia nowotworów, a także epidemiologią onkologiczną. Jest na terenie województwa małopolskiego jedyną placówką mogącą świadczyć kompleksowe usługi diagnostyczne i terapeutyczne (chirurgia, radioterapia, chemio-, hormono- i immunoterapia) w zakresie chorób nowotworowych.

 

Badania diagnostyczne koncentrują się w Zakładach: Patologii Nowotworów, Analityki i Biochemii Klinicznej oraz Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. W Zakładzie Patologii Nowotworów wykonywany jest pełny zakres morfologicznych badań diagnostycznych, przy użyciu technik histologicznych oraz cytologicznych. W badaniach diagnostycznych znajduje zastosowanie również cytofluorometria przepływowa, zarówno do oceny immunofenotypu wybranych nowotworów (chłoniaki), jak i do oceny aktywności proliferacyjnej i ploidalności nowotworów. Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej prowadzi badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, w tym laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej, wybranych wskaźników krzepnięcia, analityki ogólnej i biochemii klinicznej, a także badania szeregu krążących markerów nowotworowych, wybranych hormonów, cytokin i ich receptorów, białek ostrej fazy i innych związków biologicznie czynnych. Działalność diagnostyczna Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej obejmuje wykonywanie badań obrazowych (z zakresu radiologii konwencjonalnej, mammografii, ultrasonografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) mających na celu wykrywanie, ocenę stopnia zaawansowania i monitorowanie skuteczności leczenia. Zakład Fizyki Medycznej prowadzi prace w zakresie dozymetrii klinicznej, komputerowego planowania leczenia i kontroli jakości urządzeń radioterapeutycznych.

Działalność podstawowa

Badania kliniczne
Usługi medyczne
Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Nowoczesna Diagnostyka i Terapia

Sektor

Ochrona Zdrowia

Adres

ul. Garncarska 11

31-115 Kraków

Kontakt

Tel: 12 422 99 00

e-mail: z5cook@cyf-kr.edu.pl

POWRÓT DO KATALOGU