Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Fundacja Inicjatyw Innowanyjnych

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych (FII) jest organizacją non-profit, założoną w 2009 roku z siedzibą w Krakowie. Posiada rozbudowaną sieć partnerów w całej Europie.

 

Fundacja jest członkiem lub wspiera partnerstwa i inicjatywy na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, czy europejskim. Aktywnie uczestniczy w klastrze LifeScience Kraków, sieci Science Link, klastrze MedSilesia, inicjatywie Berry+.

 

Koncentrujmy się na realizacji innowacyjnych projektów, promowaniu wykorzystania nowych technologii i innowacji wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy, inicjowaniu współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy nauką a biznesem oraz wzmacnianiu postaw proinnowacyjnych.

 

Oprócz usług wspierających działalność badawczo-rozwojową Fundacja świadczy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania i zarządzania projektami, które dofinansowane są z zewnętrznych źródeł.

 

Opis - zrealizowane projekty

W latach 2011-2014 Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych przygotowała i realizowała międzynarodowy projekt SCIENCE LINK w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Projekt przyczynił się do rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw z krajów nadbałtyckich poprzez umożliwienie im realizacji własnych badań/pomiarów na dużych synchrotronowych i neutronowych infrastrukturach badawczych w europejskich ośrodkach naukowych: DESY – Hamburg, HZG – Berlin, HZB – Berlin, Max-Lab – Lund. Fundacja w ramach projektu utworzyła w Krakowie Krajowy Punkt Kontaktowy, którego celem było wparcie polskich firm w dostępie do dużych infrastruktur badawczych poprzez obsługę procesu aplikacyjnego oraz promocję oferty sieci Science Link. Dzięki naszym działaniom 14 polskich przedsiębiorstw skorzystało z możliwości bezpłatnej realizacji własnych badań w dużych infrastrukturach badawczych w Niemczech i  Szwecji.

 

Fundacja od 2016 do 2019 roku brała udział jako formalny partner w projekcie „Baltic Tram” finansowanym w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Głównym celem projektu było promowanie innowacji poprzez umożliwienie firmom z sektora przemysłowego dostępu do zaawansowanych infrastruktur badawczych oraz budowanie sieci współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego. W projekcie Fundacja pełniła funkcję lidera 5 pakietu roboczego związanego m.in. z realizacją pomiarów dla przemysłu a ponadto nadzorowała prace sieci „Centrów Badań dla Przemysłu – IReC” poprzez obsługę procesu aplikacyjnego, udzielanie specjalistycznego doradztwa firmom głownie z sektora MŚP, organizację spotkań informacyjno-promocyjnych (seminaria, konferencje).

 

Od 2016 do 2019 roku Fundacja realizowała w partnerstwie projekt „ProBio Małopolska PROmocja potencjału gospodarczego BIO-Regionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej” współfinansowany w ramach RPO 3.3.1 (Promocja gospodarcza Małopolski). Projekt realizowany przez Fundację Klaster LifeScience Kraków (lider) w partnerstwie z Jagiellońskim Centrum Innowacji oraz z Fundacją Inicjatyw Innowacyjnych  miał na celu wzmocnienie konkurencyjności MŚP działających w obszarze inteligentnej specjalizacji „Nauki o życiu”, poprzez zintegrowany program promocji oferty gospodarczej, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe.

 

Od 2016 roku Fundacja jest akredytowaną przy Ministerstwie Rozwoju instytucją otoczenia biznesu świadczącą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Od początku 2020 roku Fundacja w partnerstwie realizuje projekt  CAROTS – Commercial Analytical Research Organisations Transnational Strategy finansowany z Programu Interreg Rejonów Morza Bałtyckiego. Nadrzędnym celem projektu jest utworzenie nowego typu firm MŚP (CARO – Commercial Analytical Research  Organisations). CARO pomoże przedsiębiorstwom korzystać z wiedzy i potencjału naukowców oraz ośrodków badawczych w regionie Morza Bałtyckiego ułatwiając przedsiębiorstwom dostęp do infrastruktur badawczych i ekspertyz naukowych potrzebnych do rozwiązywania zadań analitycznych w obszarach takich jak np. nowe materiały, nanotechnologie czy nauki przyrodnicze.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w farmacji
Badania i usługi R&D w medycynie
Badania i usługi R&D w środowisku
Badania i usługi R&D w żywności
Doradztwo i Szkolenia

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Aktywne i zdrowe życie
Biogospodarka
Bussiness Development
Digital Health
Innowacje społeczne
Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health
Technologie medyczne
Uroda i styl życia

Sektor

Otoczenie Biznesu

Adres

ul. Cegielniana 4A, 30-404 Kraków

Kontakt

tel.: 12 350 57 52
e-mail: biuro@fii.org.pl