Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN zatrudnia 88 pracowników, w tym 40 pracowników naukowych: 8 profesorów i doktorów habilitowanych, 25 adiunktów i 5 asystentów (stan na marzec 2010). Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie metalurgii i inżynierii materiałowej. Prowadzona jest szeroka współpraca międzynarodowa z Francją, Austrią, Rosją, Węgrami, Ukrainą, Słowacją, Holandią, Hiszpanią, Kanadą. W instytucie funkcjonuje Zespół Laboratoriów Badawczych.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

W Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkowskiego znajdują się laboratoria dedykowane rozwojowi narzędzi biologii molekularnej w inżynierii materiałowej i biofizyki w inżynierii materiałowej. Laboratorium IMIM PAN wyposażone jest w skaningowy mikroskop konfokalny z komora inkubacyjną. Dzięki współpracy w ośrodkiem francuskim, National Polytechnique de Grenoble oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, opracowano oryginalne testy biofizyczne. Testy te mają za zadanie selekcjonowanie materiałów na podstawie badań w warunkach sił ścinających generowanych przepływem, czyli symulujących przepływy naczyniowe, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów aortalnych.

 

Laboratoria objęte akredytacją:

 • LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW: Statyczne próby rozciągania i ściskania, pomiary twardości metali.
 • LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ: Analizy jakościowe i ilościowe pierwiastków w metalach, stopach i materiałach ceramicznych, identyfikacja faz, analiza gęstości dyslokacji, rozkładu i kształtu wydzieleń, badania struktury granic ziaren, określanie morfologii powierzchni, kształtu i wielkości wtrąceń obcych oraz analiza wad).
 • LABORATORIUM DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ: Jakościowe i ilościowe analizy składu fazowego, pomiary wielkości parametrów sieciowych krystalitów oraz naprężeń własnych, analiza tekstury.
 • LABORATORIUM SKANINGOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ: Identyfikacja składników mikrostruktury w stali, staliwie oraz w metalach i stopach metali nieżelaznych.
 • LABORATORIUM MIKROKALORYMETRII: Pomiary własności fizykochemicznych, właściwości struktury, w szczególności pomiary zakresu temperatur, entalpii oraz kinetyki przemian fazowych.
 • LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ: Ilościowa, chemiczna analiza materiałów metalicznych i ceramicznych.
 • LABORATORIUM KONFOKALNEJ MIKROSKOPII LASEROWEJ: analiza związków fluorescencyjnych.

Innowacyjne produkty i usługi

Priorytety badawcze:

 • Priorytet I: Materiały i technologie przyjazne dla środowiska.
 • Priorytet II: Materiały amorficzne, nano- i mikrokrystaliczne.
 • Priorytet III: Materiały funkcjonalne.
 • Priorytet IV: Rozwijanie narzędzi badawczych i technik diagnostycznych.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w środowisku
Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka
Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health

Sektor

Instytuty R&D

Adres

ul. Reymonta 25

30-059 Kraków

Kontakt

tel: +48-12-2952800

+48-12-2952801

e-mail: OFFICE@IMIM.PL

Strona WWW

http://www.imim.pl/