Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

OncoTransfer sp. z o.o.

OncoTransfer sp. z o.o. to spółka celowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Celem działania Spółki jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenie działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki. Bazujemy na potencjale intelektualnym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, do którego posiadamy bezpośredni dostęp.

 

Główne obszary działalności spółki to:

 • Doradztwo i ekspertyzy,
 • Usługi szkoleniowe,
 • Usługi laboratoryjne,
 • Usługi badawcze,
 • Przygotowanie raportów i analiz w oparciu o systemy bazodanowe,
 • Sprzedaż praw własności intelektualnej,
 • Wsparcie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej.

Opis - zrealizowane projekty

 • Projekt #1

  Inkubator Innowacyjności 2.0 realizowany wspólnie z Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW w Warszawie w latach 2019-2020. Celem projektu było wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu przyczyniła się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

  Przedmiotem programu było wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki. W wyniku realizacji projektu doprowadzono do zawiązania i inkubacji trzech spółek typu spin-off bazując na potencjale intelektualnym pracowników Instytutu Onkologii.

 • Projekt #2

  „Niekomercyjne badanie kliniczne oceniające skuteczność i tolerancję przeciwciała monoklonalnego anty-PD1 – AGEN2034 u chorych na nieoperacyjne/rozsiane niemelanocytarne nowotwory skóry (NMSC).” w ramach konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych nr ABM/2020/1.

Innowacyjne produkty i usługi

 • Zakład Immunologii
 • BD FACSCalibur
  Cytometr przepływowy BD FACSCalibur umożliwia wielokolorową analizę komórek. Wyposażone jest w jeden laser co umożliwia oznaczenie do pięciu parametrów jednocześnie (3 kanały fluorescencji oraz detektory określające wielkość i ziarnistość komórek. Ustawianie parametrów maszyny oraz odczyt i analiza danych odbywają się w programie BD CellQuest. BD FACSCalibur umożliwia szybką analizę populacji komórkowych, w tym pomiar pojedynczych komórek w dużych populacjach komórkowych, wykrywanie śladowych subpopulacji, równoległą ocenę kilku parametrów komórki.
 • BD FACSAria™ III
  Cyfrowy sorter komórkowy BD FACSAria™ III jest urządzeniem opartym na laserowej technologii cytometrii przepływowej, pełniącym jednocześnie rolę analizatora i sortera komórek. Umożliwia wieloparametryczną analizę komórek na podstawie ich wielkości, ziarnistości oraz markerów wewnątrz- i/lub zewnątrzkomórkowych (jednoczesny pomiar 13 parametrów) Pozwala ponadto na wydajne i o dużej czystości przyżyciowe wyodrębnianie populacji komórek (do 4 populacji jednocześnie, również komórek stanowiących niewielki odsetek, nawet poniżej 1%, populacji wyjściowej, w tempie 90 mln. komórek/godz.), lub pojedynczych komórek o ściśle określonej charakterystyce fenotypowej. Uzyskiwane populacje mają czystość powyżej 98% oraz niezmienione funkcje biologiczne. Urządzenie sterowane jest za pomocą oprogramowania FACSDiva, służącego również do zbierania i wieloparametrycznej analizy danych. Urządzenie wyposażone jest również w program ModFIT do cytometrycznej analizy DNA. Sorter FACSAria III pozwala na prowadzenie badań nowoczesnymi technikami na dobrze zdefiniowanych i dobrze oczyszczonych populacjach komórek, uzyskanych przyżyciowo, w warunkach aseptycznych.
 • Kriostat HM 525NX firmy ThermoScientific
  Urządzenie umożliwia krojenie świeżych i mrożonych skrawków materiału biologicznego o grubości od 1 do kilkudziesięciu mikrometrów.
 • Pracownia Badań Translacyjnych
  • Zmiany polimorficzne, mutacyjne i epigenetyczne oraz zmiany ekspresji genów jako markery molekularnej diagnostyki onkologicznej.
  • MikroRNA w etiopatogenezie i diagnostyce mięsaków macicy (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
  • Identyfikacja zaburzeń metylacji DNA oraz ekspresji genów w nowotworach jelita grubego oraz w wybranych nowotworach ośrodkowego układu nerwowego.
  • Ocena statusu mutacji białek kluczowych dla procesów nowotworzenia w raku jelita grubego i raku płuca.
  • Molekularna analiza obecności krążących komórek nowotworowych we krwi chorych na mięsaki tkanek miękkich i kości typu sarcoma synoviale i mięsak Ewinga/PNET – korelacja z wynikami leczenia oraz czynnikami kliniczno-patologicznymi.
  • Rola kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w rozwoju potrójnie ujemnego raka piersi.
 • Pracownia Biochemii
  • Badanie funkcjonalnej i strukturalnej analizy białka HAX-1 i jego izoform
  • Badanie wpływu białka HAX-1 na procesy adhezji i migracji

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w medycynie
Produkcja wyrobów medycznych
Usługi medyczne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Innowacyjne Centrum Medyczne (Innowacyjny szpital)
Nowe technologie terapeutyczne i wspomagające urządzenia medyczne
Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne
Technologie medyczne

Sektor

Przedsiębiorstwo

Adres

Ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Kontakt

Tel: +48 507 837 985

E-mail: oncotransfer@pib-nio.pl