Logowanie do intranetu

Szukaj po słowach kluczowych lub skorzystaj z filtrowania

Działalność podstawowa
Status Partnera
SIG
Sektor

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja to jedna z większych uczelni rolniczych w Polsce. Obecnie w Uczelni funkcjonuje siedem wydziałów i Międzywydziałowe Studium Biotechnologii. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy 748 nauczycieli akademickich, w tym 130 profesorów.
Badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym koncentrują się na dziedzinach kluczowych dla obszaru Małopolski:

  • Biotechnologia w produkcji zdrowej żywności. Nowoczesne biotechnologie w produkcji żywności, wykorzystanie enzymów i preparatów enzymatycznych oraz procesy ich biosyntezy.
  • Hodowla i Biologia Zwierząt. Mechanizmy stresu i adaptacji zwierząt, ocena produktów pochodzenia zwierzęcego, gospodarowanie populacjami zwierząt, genetyczne doskonalenie ras zwierząt hodowlanych.
  • Odnawialne źródła energii. Program energetycznego zaopatrzenia rolnictwa i wsi nośnikami pochodzenia foto-syntetycznego (biomasą).
  • Ochrona środowiska i rozwój rolnictwa. Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej i infrastruktury technicznej dla zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich: monitorowanie zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza oraz nowoczesne metody ochrony środowiska na obszarach wiejskich.
  • Bioróżnorodność. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na wzrost, rozwój, plonowanie i jakość roślin uprawnych – ekologiczno-fizjologiczne czynniki produktywności roślin, hodowla odmian heterozyjnych, ochrona bioróżnorodności agrocenoz, systemy rolnicze, optymalizacja technologii uprawy nowych form i odmian hodowlanych roślin rolniczych, alternatywnych i zielarskich.
  • Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce południowej oraz organizacja i ekonomika i produkcji rolniczej w terenach górskich, doradztwo rolnicze, międzynarodowe relacje w rolnictwie.

Laboratorium i infrastruktura badawcza

Uczelnia posiada nowoczesne zaplecze naukowe, na które obok laboratoriów i pracowni składają się 34 stacje i zakłady doświadczalne, położone w obrębie Krakowa i poza jego granicami, o łącznej powierzchni 6975 ha.

Innowacyjne produkty i usługi

Filarem działalności jest kształcenie studentów na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim w systemie dziennym i zaocznym. Uczelnia oferuje także studia podyplomowe oraz studia doktoranckie w systemie dziennym i zaocznym. W chwili obecnej na 14 kierunkach i 29 specjalizacjach kształci się ponad 13 tysięcy studentów. Część zajęć prowadzona jest w systemie e-Learning.

Działalność podstawowa

Badania i usługi R&D w żywności
Usługi profesjonalne

Status Partnera

Partner Klastra

SIG

Biogospodarka
Zdrowa żywność i żywienie

Sektor

Uczelnie

Adres

Mickiewicza 21

31-120 Kraków

Kontakt

tel: 12 6624259

 

e-mail:recsci@ar.krakow.pl